10:04, 21/04/2022

Tập trung triển khai chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Sáng 21-4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội tham dự.

Sáng 21-4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Lao động, Thương binh và Xã hội tham dự.


Triển khai chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay cả nước có 80% số xã đạt chuẩn NTM; 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 60% thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM… Dự kiến ngân sách cho chương trình tối thiểu là 196.332 tỷ đồng. Về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình đặt mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%; trong cả giai đoạn sẽ có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình tối thiểu là 75.000 tỷ đồng.


Tại Khánh Hòa, tính đến tháng 4-2022, toàn tỉnh đã có 61/92 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã NTM nâng cao; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có 75/92 xã NTM, không có xã dưới 15 tiêu chí. Về chương trình giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh có 12.874 hộ nghèo, chiếm 3,86%/tổng số hộ dân toàn tỉnh (333.130 hộ). Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1 - 1,5%/năm; đến cuối năm 2025, tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đáp ứng tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo; xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.


Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cho đến cán bộ, người dân trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Ban chỉ đạo địa phương cần ưu tiên bố trí ngân sách, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp để bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình…


H.Đ