10:04, 14/04/2022

Cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh bộ tiêu chí quốc gia, một số chỉ tiêu trong các tiêu chí nông thôn mới sẽ do UBND tỉnh quy định. Ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết:

Giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh bộ tiêu chí quốc gia, một số chỉ tiêu trong các tiêu chí nông thôn mới (NTM) sẽ do UBND tỉnh quy định. Ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết:

 

Ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa
Ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa


- Trong các bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương đã phân cấp, phân quyền cho UBND tỉnh quy định cụ thể một số chỉ tiêu nhằm phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, ở tiêu chí giao thông, tỉnh sẽ quy định tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Ở tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai, tỉnh quy định tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động theo hướng đảm bảo mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững. Ngoài ra, tỉnh cũng quy định về hạ tầng chợ nông thôn, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa…


- Được biết, bộ tiêu chí của Chương trình NTM giai đoạn này có nhiều điểm mới so với giai đoạn trước, ông có thể cho biết thêm về vấn đề này?


- So với Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017 - 2020, bộ tiêu chí giai đoạn này có một số thay đổi. Về tên gọi, tiêu chí thủy lợi được thay bằng thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí hộ nghèo đổi thành nghèo đa chiều; tiêu chí tổ chức sản xuất đổi thành tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.


Về nội dung và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu cũng có sự thay đổi. Theo đó, trong quy hoạch NTM phải có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Ở tiêu chí giao thông, yêu cầu tỷ lệ đường thôn và liên thôn ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100% (bộ tiêu chí cũ là 70%). Về lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên (bộ tiêu chí cũ là 40%). Đồng thời, có thêm chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25% trở lên.


Về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, giai đoạn này bổ sung 3 chỉ tiêu mới gồm: Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.


Về y tế, giai đoạn này nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 85% trước đây lên 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 22% trở xuống (trước đây là từ 24,2% trở xuống); bổ sung thêm chỉ tiêu tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 50% trở lên. Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, bổ sung thêm 4 chỉ tiêu gồm: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn từ 2m2/người trở lên; tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 30% trở lên; tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt 50% trở lên.


Ngoài ra, một số quy định mới như: Cư dân xã NTM được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng NTM cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của ban phát triển thôn; có một trong các mô hình gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.


- Tháng 3-2022, Trung ương đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2021 - 2025. Việc triển khai cụ thể hóa bộ tiêu chí NTM này tại Khánh Hòa như thế nào thưa ông?


- Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh thực hiện năm 2022 trên cơ sở linh động áp dụng các bộ tiêu chí phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng thực tế.


Đồng thời, tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành chủ động nghiên cứu các văn bản, quy định của Trung ương về Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, tham mưu Ban chỉ đạo ban hành các quy định, chính sách khung trong phạm vi chuyên môn quản lý; các địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chương trình đến năm 2025. Trên cơ sở rà soát của các sở, ngành, địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.


- Xin cảm ơn ông!


HỒNG ĐĂNG (Thực hiện)