10:02, 28/02/2022

Vạn Ninh: 82,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022.

 

Đường giao thông tại xã Vạn Phú.

Đường giao thông tại xã Vạn Phú.


Theo đó, huyện phấn đấu năm nay có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Vạn Phú, 1 xã đạt chuẩn NTM là Vạn Long, các xã còn lại tiếp tục giữ vững chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Nguồn vốn thực hiện chương trình năm 2022 là 82,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cho tiêu chí giao thông hơn 25,5 tỷ đồng, tiêu chí thủy lợi 12,3 tỷ đồng, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa 7,6 tỷ đồng và tiêu chí trường học gần 37,1 tỷ đồng.


Hiện nay, Vạn Ninh có 8/11 xã đạt chuẩn NTM (Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Phước, Vạn Thọ, Xuân Sơn), 1 xã đang trình tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM (Vạn Khánh), 1 xã đạt 15 tiêu chí (Vạn Long), 1 xã đạt 12 tiêu chí (Vạn Thạnh).


THANH HẢI