11:10, 21/10/2019

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục lặp lại. Phổ biến là vi phạm các quy định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và thao tác, xử lý hồ sơ trên phần mềm.

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục lặp lại. Phổ biến là vi phạm các quy định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và thao tác, xử lý hồ sơ trên phần mềm. Cụ thể, chưa công khai đầy đủ thông tin thủ tục hành chính, thông tin đường dây nóng theo quy định; tiếp nhận hồ sơ chưa đúng quy định; chưa tạo lập hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác ngay từ đầu vào; cập nhật thông tin hồ sơ chưa đồng bộ trên phần mềm; cán bộ, công chức xử lý chưa nắm vững quy trình xử lý hồ sơ trên phần mềm. Đáng chú ý là có tình trạng đối phó, hợp thức hóa tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trễ hạn trên phần mềm…


Với tình hình đó, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót một cách cụ thể. Đối với các thiếu sót, vi phạm đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.


D.N