12:10, 18/10/2019

Sở Công Thương: Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Sở Công Thương vừa triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở năm 2019.

Sở Công Thương vừa triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở năm 2019.


Đối tượng được lấy ý kiến phục vụ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng là các tổ chức, cá nhân có giao dịch thủ tục, công việc, sử dụng dịch vụ của Sở Công Thương và thực hiện 100 phiếu khảo sát. Nội dung phiếu khảo sát được xây dựng trên các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ; điều kiện phục vụ tiếp đón; thủ tục hành chính; sự phục vụ của công chức; kết quả, tiến độ giải quyết công việc; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi. Việc khảo sát được thực hiện thông qua các hình thức  như: tại bộ phận “Một cửa”; gửi phiếu khảo sát đến tổ chức, cá nhân; phỏng vấn qua điện thoại và các phương tiện khác. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 15-10 và thực hiện chậm nhất đến ngày 10-11.


Hồng Minh