11:10, 21/10/2019

Thực hiện 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.


Các thủ tục gồm: Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh; cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh; miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, sở, UBND cấp huyện; cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, sở, UBND cấp huyện.


Thời hạn ủy quyền từ ngày 11-10-2019 đến khi có quyết định mới của UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền.


V.G