10:02, 01/02/2023

Thông báo tiếp nhận người đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo tiếp nhận công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo tiếp nhận công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Theo đó, các công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, địa phương; có đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có thâm niên công tác tối thiểu 3 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công, có chuyên môn giỏi, kỹ năng tổng hợp, am hiểu nhiều lĩnh vực của sở, ngành mình và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (ưu tiên lãnh đạo cấp phòng); có tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở… có nguyện vọng đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đều có thể xin chuyển công tác đến Văn phòng UBND tỉnh.


Hồ sơ và đơn xin chuyển công tác gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Hành chính - Tổ chức) trước ngày 28-2.


TÂM MAI