10:09, 18/09/2022

Cam Ranh: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 và 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, Thành ủy Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Vừa qua, Thành ủy Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.


Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Các khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Đội ngũ trí thức của thành phố đã phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đến nay, số lượng trí thức là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường thuộc thành phố có 2.038 người, trong đó 18 người có trình độ thạc sĩ, 1.324 người trình độ đại học, 494 người trình độ cao đẳng, 197 người trình độ trung cấp và 5 người trình độ sơ cấp…


Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân.

 

Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh khen thưởng các cá nhân tiên biểu.
Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh khen thưởng các cá nhân tiên biểu.


. UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).


10 năm qua, thành phố đã mở 216 hội nghị tuyên truyền PBGDPL với 30.000 lượt người tham dự; ở cấp xã, phường tổ chức 2.538 hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật với 145.000 lượt người tham dự; in và phát hành hơn 20.000 bộ tài liệu các văn bản pháp luật, hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; duy trì 19 câu lạc bộ pháp luật tại các địa phương; quan tâm bố trí nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố thường xuyên được kiện toàn, hiện nay có 28 thành viên; có 32 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố; 210 tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường...


Dịp này, UBND TP. Cam Ranh khen thưởng 5 tập thể và 8 cá nhân.


Phan Hương