01:08, 16/08/2022

Cam Lâm: 86 cán bộ mặt trận được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Sáng 15-8, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lâm phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 86 cán bộ của 14 UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng 15-8, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lâm phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 86 cán bộ của 14 UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Trong 3 ngày, học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...


Tuyết Trinh