11:03, 02/03/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa có Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa có Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn; mời Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị tham gia đoàn.


Theo nghị quyết nói trên, phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đối tượng giám sát gồm: HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Nội dung giám sát: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan.


MINH HỒNG