10:12, 17/12/2021

Vang mãi lời hịch non sông

Cách đây 75 năm, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch non sông, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 75 năm, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch non sông, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

 

Ngay khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ra vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn khó khăn, vận nước nguy nan như “ngàn cân treo sợi tóc” khi cùng lúc phải chống “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm. Trước tình hình đó, cùng với việc củng cố chính quyền, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm các biện pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm duy trì hòa bình, giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Chúng ta đã chủ động đàm phán với Pháp để tránh cuộc chiến tranh, giữ hòa bình cho cả hai dân tộc, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, rồi ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, sau đó ký Tạm ước ngày 14-9-1946. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Quân Pháp gây hấn ở nhiều nơi, ngang ngược ra tối hậu thư nhằm thực hiện âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Tình thế đó buộc Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta không có lựa chọn nào hơn là cầm vũ khí đứng lên chiến đấu, phát động cuộc kháng chiến toàn quốc để bảo vệ độc lập dân tộc.

 

Ngày 18 và 19-12-1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội), Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đề ra đường lối, quyết định cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiều 19-12-1946, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển đến các đơn vị lực lượng vũ trang mật lệnh về ngày và giờ của cuộc giao chiến trong toàn quốc. 20 giờ ngày 19-12-1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, đồng thời quân và dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc.

 

Sáng 20-12-1946, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết ngày 19-12-1946) được phát đi khắp cả nước:

 

Hỡi đồng bào toàn quốc!

 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

 

Hỡi đồng bào!

 

Chúng ta phải đứng lên!

 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

 

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

 

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.

 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

 

Đó là lời hịch cứu nước, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất; động viên, thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (viết xong ngày 12-12-1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh đã xác lập đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; trở thành ánh sáng soi đường cho dân tộc ta đi đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cả dân tộc ta đoàn kết một lòng chiến đấu chống thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang.

 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

T.K (Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)