09:11, 02/11/2021

Tập huấn công tác dân tộc cho các ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số

Ngày 2-11, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho các ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số...

Ngày 2-11, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho các ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số (DTTS). Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp là người DTTS trên địa bàn tỉnh tham dự.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến đầu cầu Khánh Hòa.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến đầu cầu Khánh Hòa.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến 3 chuyên đề gồm: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc và phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06 ngày 30-6 của MTTQ Việt Nam; một số nội dung công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025.
 
Qua lớp tập huấn nhằm giúp các vị ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp là người DTTS tiếp thu những thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS đến MTTQ, cấp ủy, chính quyền để làm tốt hơn công tác chăm lo phát triển trong đồng bào DTTS và phát huy tinh thần, trách nhiệm của bà con trong xây dựng quê hương, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
VÂN TÂM