VIDEO: Cảnh sát 113 Khánh Hòa 20 năm vững trọn niềm tin01/11/2021