09:11, 25/11/2021

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 7089/KH-UBND ngày 16-7-2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 16-3-2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tin của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2019-HĐND ngày 9-7-2019 của HĐND tỉnh về việc quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày 4-10-2001; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ PCCC và CNCH, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh, thống nhất trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra cơ sở các loại hình cơ sở…


Thành Long