11:11, 16/11/2021

Giám sát việc triển khai Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ tại Khánh Vĩnh

Chiều 16-11, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều 16-11, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Khánh Vĩnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.


Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh hiện có 28 dân tộc cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chiếm hơn 69% dân số. Năm 2021, tổng số người có uy tín là 35 người/39 thôn, tổ trên địa bàn. Thời gian qua, địa phương đã xây dựng kế hoạch rà soát, bầu bổ sung, thay thế người có uy tín hàng năm theo quy định; tổ chức chăm lo, động viên, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin kịp thời nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, thôn và khu dân cư. Nhờ đó, lực lượng này đã làm tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn tốt an ninh, trật tự tại địa phương.


THẾ TÀI