10:11, 16/11/2021

200 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Sáng 16-11, tại UBND huyên Khánh Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Học viện Dân tộc khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (thuộc nhóm đối tượng 3 và 4) trên địa bàn huyện.

 

 

Sáng 16-11, tại UBND huyên Khánh Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Học viện Dân tộc khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (thuộc nhóm đối tượng 3 và 4) trên địa bàn huyện.

 

Ông Đặng Văn Tuấn - Trường Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc lớp học.
Ông Đặng Văn Tuấn - Trường Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc lớp học.
 
 
Trong thời gian 3 ngày (16 đến 18 -11), các học viên sẽ Học viện Dân tộc truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS); công tác quản lý văn hóa vùng DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; công tác quốc phòng - an ninh ở vùng DTTS và miền núi.
 
 
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trong suốt thời gian diễn ra lớp học, các học viên phải quét mã QR, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

 

Các học viên tham gia lớp học.
Các học viên tham gia lớp học.
 
 
Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa các dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ băng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại vùng đồng bào DTTS; từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận đồng người đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
 
Mã Phương