11:11, 16/11/2021

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 3 trung tâm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 16-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các trung tâm: Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh; Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; Bảo trợ xã hội tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

 

Ngày 16-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các trung tâm: Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh; Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; Bảo trợ xã hội tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


Tại buổi làm việc, các trung tâm kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nhân sự và cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị; mở rộng đối tượng người có công nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh; giải quyết chế độ lưu nuôi đối với nhóm đối tượng lang thang cơ nhỡ đã đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19…

 

Ông Đinh Văn Thiệu thăm điều kiện dạy học cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm điều kiện dạy học cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.


Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các trung tâm tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh nghiên cứu các tiêu chí về mở rộng đối tượng nuôi dưỡng người có công đảm bảo khả năng tiếp nhận, chăm sóc nhưng không quá 20 người và tham mưu UBND tỉnh xem xét. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tế; nỗ lực huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho đối tượng yếu thế. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nghiên cứu đề án thí điểm nuôi dưỡng các đối tượng tự nguyện để tham mưu UBND tỉnh xem xét. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, chuẩn bị phương án kêu gọi nguồn xã hội hóa xây dựng các cơ sở nuôi dưỡng người già có hoàn cảnh khó khăn; rút ngắn tiến độ nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh…


VĂN GIANG