09:08, 22/08/2021

Khắc phục tồn tại trong công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra văn bản chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp sau.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra văn bản chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp sau.

Theo đó, các cơ quan được giao chủ trì tham mưu triển khai các nội dung, nhiệm vụ CCHC liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2020 không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa rà soát, khắc phục hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh và báo cáo kết quả trước ngày 30-9.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng; quyết liệt giảm hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là UBND cấp huyện có tỷ lệ trễ hạn cao ở lĩnh vực: đất đai, hạ tầng giao thông, môi trường..., phấn đấu 100% hồ sơ đúng và sớm hạn. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện văn bản điện tử và các giải pháp truyền thông, hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến; hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhiều lần trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. UBND cấp huyện chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp ở cấp xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp phân tích nguyên nhân chủ yếu trễ hạn hồ sơ lĩnh vực đất đai để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp khắc phục hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Sở Thông tin và Truyền thông sớm đưa hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị vào hoạt động trong năm nay.

Được biết, từ năm 2018 đến 2020, tuy chỉ số CCHC của tỉnh liên tục tăng, từ 79,54% lên 82,57%, nhưng thứ hạng vẫn liên tục giảm, từ vị trí 11 xuống 48/63 tỉnh, thành phố.

N.V