07:12, 29/12/2020

Văn phòng UBND tỉnh: Chủ động tham mưu, hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế

Chiều 29-12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đến dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 29-12, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đến dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai kịp thời và thực hiện các chương trình công tác của đơn vị, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thông qua chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020; triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chuẩn bị tốt mọi nội dung và kịp thời các kỳ họp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Đặc biệt, văn phòng đã phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp tham mưu UBND tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh... Tính đến cuối tháng 12, văn phòng đã tiếp nhận, xử lý hơn 52.900 văn bản đến; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 20.300 văn bản đi. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận hơn 600 hồ sơ, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn đạt 100%...


Ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tập trung nâng cao vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị - trật tự an toàn xã hội; kịp thời thông tin, báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục triển khai phần mềm nhắc việc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chương trình công tác năm 2021. Ngoài ra, văn phòng cần củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính…


Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh và văn phòng khen thưởng.


MẠNH HÙNG