10:08, 24/08/2020

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân theo tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hợp lực của toàn xã hội với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.


Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; gia tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến hết năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có ít nhất 1 công trình, phần việc trọng tâm, tiêu biểu và hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả, vượt tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, góp phần tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua trên các lĩnh vực xã hội… Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, các cơ quan liên quan chủ động tham mưu, phối hợp chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.


Ngọc Khánh