02:08, 24/08/2020

Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, đời sống người dân được nâng cao


Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đạt được những kết quả đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 9,3%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng bình quân 28,23%, gấp 2,3 lần so với năm 2015 và đạt 112% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 1.441 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15,46%/năm.

 

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh.

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh.


Giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với nguồn lực thực hiện gần 174 tỷ đồng tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh, hình thành một số mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả cao; đời sống, thu nhập của nhân dân được nâng lên. Đến cuối năm 2019, số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn huyện đạt 8,92 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,84 tiêu chí/xã so với năm 2015, trong đó xã Sông Cầu đạt 19 tiêu chí NTM. Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả. 5 năm qua, với tổng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ gần 23,6 tỷ đồng, 100% các mục tiêu của chương trình đề ra đã được hoàn thành. Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai tích cực, hoàn thành việc quy hoạch thị trấn Khánh Vĩnh để đảm bảo yêu cầu trong quản lý đầu tư, xây dựng, phục vụ công tác phát triển đô thị của huyện. Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 được chú trọng, chất lượng nguồn nhân lực của huyện ngày càng được nâng lên.


Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên. 100% trẻ mầm non, tiểu học được học 2 buổi/ngày; có 8/40 trường tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 20%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ. Đến năm 2020, có 32 giường bệnh, 6,8 bác sĩ và 1,29 dược sĩ/10.000 dân; 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, hộ nghèo được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 24,76%, giảm 36,51% so với cuối năm 2015; bình quân hàng năm giảm 7,3%. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 23,6 triệu đồng/người/năm, so với năm 2015 tăng 90,3% và bằng 32,46% so với mức thu nhập chung của tỉnh. Số người lao động được tạo việc làm tăng thêm bình quân 1.082 người/năm, đạt 108,2% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.


Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị


Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh, đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ huyện.

 

Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã xem việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên. Qua đó, tạo chuyển biến khá rõ nét, tác động tích cực đến việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện vững mạnh.


Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 430 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được 86 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.518 đảng viên. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội

 

Các chỉ tiêu chủ yếu  phấn đấu đến năm 2025:


. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,5% trở lên; có 2 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; không còn xã dưới 10 tiêu chí NTM; thu ngân sách tăng bình quân từ 12%/năm đến 15%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 2.000 tỷ đồng.


. Có 60% số trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; số hộ nghèo giảm 1/2 (50%) so với năm đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,5%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.


. 100% trường học, trạm y tế thành lập chi bộ và 1 đơn vị kinh tế tư nhân có đủ các điều kiện cơ bản để thành lập tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên; hàng năm có trên 70% số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 80 đảng viên mới/năm trở lên (trong đó, 60% đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên)…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền từ huyện đến cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Cùng với đó, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Những năm tới, huyện Khánh Vĩnh xác định khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chương trình KT-XH của tỉnh tại địa phương. Trong đó, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng; hình thành các vùng chuyên canh, phát triển các cây ăn quả đặc sản, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào DTTS; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo trong đồng bào DTTS; huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu gắn với vùng sản xuất của đồng bào DTTS; lựa chọn và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả phù hợp với năng lực, nhận thức của đồng bào và thế mạnh của địa phương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm nghèo bền vững.


NAM DU