09:07, 17/07/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vận động, đoàn kết tôn giáo

Sáng 17-7, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về vận động, đoàn kết tôn giáo năm 2020. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tham dự.

Sáng 17-7, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về vận động, đoàn kết tôn giáo năm 2020. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tham dự.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo, liên hệ với chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay”; việc thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Hội nghị đã thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến công tác vận động đoàn kết các tôn giáo.


Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp hiểu sâu hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.


K.H