09:02, 27/02/2020

Từ ngày 1-3, xã mới Bình Lộc chính thức hoạt động

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ 0 giờ ngày 1-3, đơn vị hành chính cấp xã mới - xã Bình Lộc (được sáp nhập từ 2 xã Diên Bình và Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh) sẽ chính thức hoạt động.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ 0 giờ ngày 1-3, đơn vị hành chính cấp xã mới - xã Bình Lộc (được sáp nhập từ 2 xã Diên Bình và Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh) sẽ chính thức hoạt động. Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 


Ngày 11-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết (NQ) số 894 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh. Theo đó, thành lập xã Bình Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 2 xã Diên Bình, Diên Lộc. Xã Bình Lộc có tổng diện tích tự nhiên 13,11km2, quy mô dân số 7.118 người. Sau khi sắp xếp, huyện Diên Khánh có 17 xã và 1 thị trấn. NQ 894 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3.


- Xin bà cho biết những nhiệm vụ cụ thể mà các cấp ủy đảng, chính quyền cần thực hiện để triển khai NQ 894?


- Ngày 21-2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ 894 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, UBND huyện Diên Khánh thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo toàn diện việc thực hiện NQ 894. UBND huyện báo cáo cấp ủy và phối hợp với MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai; quy định cụ thể công việc, thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ cho thành viên hoặc cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn các xã thuộc phạm vi sắp xếp tổ chức thực hiện.


Trước ngày 25-4, bộ máy tổ chức đảng, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác được kiện toàn. Về tổ chức HĐND cấp xã, theo quy định, xã Bình Lộc có 7.118 người nên HĐND xã được bầu 26 đại biểu, nhưng số đại biểu HĐND của xã Bình Lộc sau khi sáp nhập là 47 người. Số đại biểu này sẽ tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ. Tổ chức UBND xã do HĐND cùng cấp bầu. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bầu thành viên UBND xã Bình Lộc thực hiện theo quy định. Chậm nhất đến ngày 25-4, kỳ họp thứ nhất HĐND xã Bình Lộc được tổ chức và bầu các chức danh của HĐND, UBND. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã và những người bị dôi dư thực hiện theo đề án sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã đã được phê duyệt. Từ ngày 1-3 đến kỳ họp thứ nhất HĐND xã mới, chính quyền các xã sáp nhập hoạt động theo NQ 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.


Việc bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các xã thực hiện theo Đề án sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã đã được phê duyệt. Việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 1-5. Chậm nhất đến ngày 1-5, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan liên hệ với Công an tỉnh để khắc, đăng ký con dấu cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới theo quy định. Công an tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo có con dấu mới để các đơn vị hoạt động sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi các con dấu cũ của 2 xã được nhập vào ngày 1-5. Sau khi thu hồi con dấu cũ, con dấu của đơn vị hành chính mới được sử dụng từ ngày 1-5.


Từ ngày 1-5 đến khi tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các cấp, ngành, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về NQ 894, về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương; thời gian bắt đầu hoạt động, việc bố trí công sở, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của đơn vị hành chính mới; công khai về quyền, nghĩa vụ tài chính của công dân về đóng góp hoặc đã hoàn thành đóng góp trong đơn vị hành chính cấp xã cũ; thủ tục hành chính chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân do thay đổi đơn vị hành chính.


- Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân là nội dung được nhiều người quan tâm. Vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào, thưa bà?


- Theo NQ 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện chủ động có kế hoạch, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với công an, tư pháp, các cơ quan liên quan triển khai, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chuyển đổi các loại giấy tờ. Việc chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính không thu lệ phí. UBND huyện, UBND 2 xã Diên Bình, Diên Lộc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ theo thẩm quyền.


Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì vẫn được tiếp tục sử dụng.


Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp và chặt chẽ, duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


- Xin cảm ơn bà!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)