11:09, 25/09/2019

Hoàn thiện quy định về mua, bán, hoán cải tàu thuyền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1189/TTg-CN về việc rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1189/TTg-CN về việc rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền.

 

Ngư dân phường Cam Linh, TP. Cam Ranh đóng mới tàu cá.

Ngư dân phường Cam Linh, TP. Cam Ranh đóng mới tàu cá.


Theo đó, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc báo cáo rà soát các quy định liên quan đến mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển, Thủ tướng Chỉnh phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ (về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển); bổ sung các quy định về quản lý hoạt động hoán cải tàu thuyền bao gồm các quy định về: Tiêu chí, điều kiện tàu thuyền được phép hoán cải, thẩm quyền quyết định và quy trình, thủ tục thực hiện việc hoán cải tàu thuyền tại Việt Nam; trong quý I/2020 trình Chính phủ theo quy định.


A.T