05:09, 25/09/2019

Tăng cường phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.


Kế hoạch tập trung triển khai 5 giải pháp cơ bản. Theo đó, sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đi đôi với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đổi mới công nghệ quản lý. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Ngoài ra, cần phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan báo chí và nhân dân trong PCTN.


 UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.  Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; hướng dẫn tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.


Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương  mình. Định kỳ hàng quý, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) về kết quả thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.


T.M