10:06, 30/06/2022

Nha Trang: Rà soát các vướng mắc, tồn tại trong giải phóng mặt bằng các dự án

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố để rà soát các nội dung vướng mắc, chồng chéo, từ đó thống nhất phương án, làm rõ quy định tại Khoản 3a, Điều 69 Luật Đất đai 2013 ban hành bao nhiêu loại quyết định đảm bảo đúng quy định, thuận tiện cho việc giải ngân vốn, chi trả tiền bồi thường cho đối tượng bị thu hồi đất.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố để rà soát các nội dung vướng mắc, chồng chéo, từ đó thống nhất phương án, làm rõ quy định tại Khoản 3a, Điều 69 Luật Đất đai 2013 ban hành bao nhiêu loại quyết định đảm bảo đúng quy định, thuận tiện cho việc giải ngân vốn, chi trả tiền bồi thường cho đối tượng bị thu hồi đất. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố văn bản triển khai thực hiện hoặc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo để đảm bảo tính thống nhất trên cùng địa bàn thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa các dự án vào quản lý, sử dụng.


CHÍ TRUNG