Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh

Thứ Hai, 13/07/2020, 22:18 [GMT+7]

Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch 6805 về thực hiện dự án Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư 35 (ngày 30-6-2014) của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều tra, đánh giá đất đai nhằm điều tra, đánh giá toàn diện, chính xác nguồn tài nguyên đất đai của tỉnh, làm cơ sở đề xuất biện pháp quản lý nhà nước về đất đai, khai thác đất đai có hiệu quả phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Kế hoạch đề ra 5 nội dung gồm: Xây dựng và phê duyệt kế hoạch điều tra đất đai; xây dựng dự toán kinh phí và phương án tổ chức thực hiện từng dự án cụ thể; thực hiện nội dung theo từng dự án độc lập; thẩm định, phê duyệt; báo cáo kết quả. 5 giải pháp gồm: Điều tra, thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 35; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, đánh giá đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát; huy động nguồn nhân lực đủ điều kiện; ưu tiên bố trí nguồn vốn. UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.


Thời gian tổ chức Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh từ quý III/2020 đến quý IV/2021.


Q.V
    

 

.

các thông tin tiện ích