10:12, 26/12/2019

Gần 445 triệu đồng lập báo cáo hiện trạng môi trường Khánh Hòa 2021 - 2025

Chi cục Bảo vệ môi trường vừa có quyết định phê duyệt kết hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020". Theo đó, giao Phòng thẩm định giá và đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo quy định hiện hành.

Chi cục Bảo vệ môi trường vừa có quyết định phê duyệt kết hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, giao Phòng thẩm định giá và đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo quy định hiện hành.


Được biết, giá trị gói thầu dự kiến xấp xỉ 445 triệu đồng, từ kinh phí sự nghiệp môi trường, hình thức chỉ định thầu, thời gian thực hiện 13 tháng sau khi lựa chọn được nhà thầu.


V.L