09:09, 20/09/2021

Sở Công Thương: Quý III, giải quyết 4.085 hồ sơ trực tuyến

Trong quý III/2021, Sở Công Thương tiếp nhận 4.487 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 4.482 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,89%; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn; có 4 hồ sơ đang giải quyết. Trong số hồ sơ giải quyết có 4.085 hồ sơ trực tuyến, chiếm 91,14% tổng số hồ sơ tiếp nhận, vượt 41,14% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

Trong quý III/2021, Sở Công Thương tiếp nhận 4.487 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 4.482 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,89%; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn; có 4 hồ sơ đang giải quyết. Trong số hồ sơ giải quyết có 4.085 hồ sơ trực tuyến, chiếm 91,14% tổng số hồ sơ tiếp nhận, vượt 41,14% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.


Các lĩnh vực có nhiều hồ sơ thực hiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 như: Thông báo hoạt động khuyến mại; thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.


MINH HỒNG