Sở Giáo dục và Đào tạo: Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính 2020

Thứ Năm, 13/02/2020, 22:20 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo: Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính của sở năm 2020.


Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở và các đơn vị trực thuộc sở. Cụ thể, sở đề ra mục tiêu: 100% vị trí việc làm được rà soát, chuẩn hóa về ngạch, hạng, khung năng lực; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm; giảm tỷ lệ văn bản giấy còn dưới 5%; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở và của đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 80%. Trong năm, sở sẽ tiếp tục rà soát, công bố danh mục thủ tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cấp, cập nhật chức năng cho phần mềm e-office…


K.D

.

các thông tin tiện ích