09:02, 26/02/2023

Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hơn 40 cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hơn 40 cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được quán triệt 2 nội dung chính của chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.


V.G