03:07, 19/07/2022

Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19-7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc khối.

Ngày 19-7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc khối.

 

Các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia học tập
Các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia học tập

 

Tham gia hội nghị, hơn 80 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị thuộc khối được học tập các chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (đối với cán bộ đoàn); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước (đối với đoàn viên, thanh niên). Bên cạnh đó, các học viên học tập chuyên đề giai đoạn 2022 - 2026 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

V.THÀNH