08:12, 06/12/2022

UBND xã Cam Thành Bắc thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN


Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác xã Cam Thành Bắc năm 2023.


UBND xã Cam Thành Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu:


Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN


Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác xã Cam Thành Bắc năm 2023.


UBND xã Cam Thành Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu:


Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.


- Địa điểm cung cấp dịch vụ: xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 08 giờ ngày 04/12/2022 đến 15 giờ ngày 15/12/2022.


- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ đấu thầu UBND xã Cam Thành Bắc địa chỉ: xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm (Liên hệ ông/bà: Nguyễn Thị Thủy - Công chức TCKT - UBND xã số điện thoại 0978.024.098)


- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 15/12/2022


- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Cam Thành Bắc.


Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin UBND xã Cam Thành Bắc - địa chỉ: xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm (Liên hệ ông/bà: Nguyễn Thị Thủy.


- Công chức TCKT - UBND xã số điện thoại 0978.024.098


Vậy kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh rút gọn (có mẫu kèm theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn).