10:12, 20/12/2022

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Cam Hòa năm 2023.
 

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Cam Hòa năm 2023.
 
UBND xã Cam Hòa tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Cam Hòa năm 2023.
 
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: xã Cam Hòa - huyện Cam Lâm
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 8 giờ ngày 20/12/2022 đến 15 giờ ngày 27/12/2022.
- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ đấu thầu UBND xã Cam Hòa địa chỉ: xã Cam Hòa -huyện Cam Lâm (Liên hệ bà: Võ Thị Hà - Bộ phận TCKT - UBND xã số điện thoại 0984 893 530)
- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 27/12/2022
- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/12/2022 tại Văn phòng UBND xã Cam Hòa.
 
Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin UBND xã Cam Hòa - địa chỉ: xã Cam Hòa - huyện Cam Lâm (Liên hệ bà: Võ Thị Hà - Bộ phận TCKT - UBND xã số điện thoại 0984 893 530)
 
Vậy kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh rút gọn (có mẫu kèm 
theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn).