10:12, 19/12/2022

Thông báo

Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:
 

Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:
 
1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường Bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Danh sách cụ thể:
 
1/ Trương Minh Hiệp
2/ Nguyễn Ngọc Thành (chết) - Nguyễn Ngọc 
Nhân (đại diện)
3/ Đặng Thị Ba (chết) - Đặng Phi Long (đại diện)
4/ Lê Thị Kim Yến
5/ Phạm Ngọc Tuấn - Lê Thị Hương
6/ Đoàn Hồng Ngọc - Dương Thị Ngọc Mai
7/ Nguyễn Hồng Thái
8/ Phạm Mỹ Thanh
9/ Nguyễn Thanh Phong
10/ Nguyễn Văn Chánh (chết) - Lê Thị Kim 
Yến (đại diện)
11/ UBND phường Ngọc Hiệp (vắng chủ)
12/ Nguyễn Thị Liễu
13/ Dương Văn Sang
14/ Nguyễn Văn Hùng - Đặng Quang Thịnh 
(đồng sử dụng)
15/ Nguyễn Văn Thông
16/ Phan Anh Quốc Đạt
17/ Nguyễn Đông Khang Vương Ngọc
18/ Trương Thị Xa
19/ Tô Bửu Cảnh
20/ Trương Thành Sinh
21/ Nguyễn Văn Khoa - Trần Thị Thu Tâm
22/ Nguyễn Trước Mai
23/ Nguyễn Thanh Tuân
24/ Đào Hữu Đắc (chết) - Đào Hữu Châu 
(đại diện)
25/ Nguyễn Văn Lũy
26/ Nguyễn Cưỡng
27/ Trần Văn Lê - Trần Thị Ngọc Lệ
28/ Nguyễn Minh Khôi
29/ Nguyễn Thị Giấy - Nguyễn Minh Khôi - 
Huỳnh Văn Tùng - Nguyễn Cưỡng
30/ Nguyễn Thị Giấy
31/ Nguyễn Thị Huyền
32/ Lê Minh Sơn
33/ Lê Minh Vương
34/Lê Minh Hoàng (chết) - Phan Thị Thanh Huyền 
(đại diện)
35/ Lê Văn Quang (chết) - Trần Thị Lựu (đại diện)
36/ Trần Thị Thuấn
37/Đỗ Hữu Thạnh (chết) - Đặng Thị Em (chết) (Đỗ 
Hữu Thuận - đại diện)
38/ Lê Bửu Thọ - Lê Thị Hồng Hạnh (đồng sở hữu)
39/ Phùng Quang Ngọc - Nguyễn Thị Phượng Vỹ
40/ Lê Bửu Lộc
41/ Lê Xuân Tiếp
42/ Lê Quốc Hùng - Lê Thị Hồng Hạnh (đồng sở hữu)
43/ Nguyễn Trạng
44/ Phạm Hữu Vinh
45/ UBND phường Ngọc Hiệp
46/ UBND phường Ngọc Hiệp (mộ trên đất của gia 
đình ông Nguyễn Nam Trung đại diện quản lý)
47/ Trần Minh Quí
48/ Trần Minh Hiếu
49/ Trần Minh Trung
50/ Trần Minh Đức
51/ Trần Minh Phúc
52/ Trần Minh Tâm
53/ Nguyễn Trần Ngọc Trầm
54/ Ngô Thị Thương
55/ Nguyễn Xuân Song - Ngô Thị Thương
56/ Ngô Văn Tùng - Nguyễn Thị Thu Hồng
57/ Võ Văn Phùng
58/ Nguyễn Thị Chạ - Nguyễn Thị Mến - Nguyễn Thị 
Tuyết (chết) - Nguyễn Thị Thảo (đồng sở hữu)
59/ Tô Thành Khẩn
60/ Nguyễn Như Nhật Quân
61/ Tô Thị Phích
62/ Nguyễn Quang Quí
63/ Nguyễn Thị Bích Phượng
64/ Trần Văn Sốt (chết) - Lê Thị Đào (chết) - Trần 
Văn Hưng (đại diện)
65/ Phan Minh Tuấn
66/ Trần Văn Quý
2. Địa điểm niêm yết: Tại Tổ dân phố; Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa. 
 
3. Thời gian niêm yết: đến hết ngày 29/12/2022.
 
4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
 
5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp 
thẩm quyền phê duyệt theo trình tự./.