10:08, 07/08/2022

UBND TP. Nha Trang thông báo

Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc điều chỉnh diện tích tại Thông báo thu hồi đất số 785/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Nha Trang để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án Nha Trang như sau:

 

THÔNG BÁO

Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc điều chỉnh diện tích tại Thông báo thu hồi đất số 785/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Nha Trang để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án Nha Trang như sau:


- Điều chỉnh Tuyến cống áp lực từ cầu đường sắt về nhà máy xử lý nước thải phía Bắc (đoạn qua xã Vĩnh Ngọc) từ diện tích 12.068,9m2 thành diện tích 953,9m2.


- Phạm vi ranh giới: Theo Mảnh trích đo bản đồ hiện trạng do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa xác lập ngày 15/6/2022.


- Các nội dung khác tại Thông báo số 785/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.