10:07, 18/07/2022

Thông báo

I. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Dự án Khu đô thị Hoàng Long...

Thông báo quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Hoàng Long, thành phố Nha Trang
 
I. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Dự án Khu đô thị Hoàng Long.
 
II. Địa điểm, giới hạn và quy mô khu vực lập quy hoạch điều chỉnh:
 
- Địa điểm, quy mô và giới hạn khu đất thực hiện dự án (không thay đổi so với Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 và Quyết định số 935/QĐUBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh): diện tích 25,7931 ha thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang; có vị trí giới hạn như sau:
 
+ Phía Bắc giáp đường quy hoạch số 23;
 
+ Phía Nam giáp đường quy hoạch số 25;
 
+ Phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Lê Hồng Phong;
 
+ Phía Tây giáp đường quy hoạch số 01;
 
- Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 8,2301 ha trong tổng số 25,7931 ha thực hiện dự án (gồm: các ô đất biệt thự có ký hiệu B3, B4; ô đất nhà ở xã hội có ký hiệu XH1; ô đất nhà ở hỗn hợp có ký hiệu C2 và ô đất công viên cây xanh chuyên đề có ký hiệu CD – theo Quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016).
 
2. Điều chỉnh tăng tầng cao xây dựng của ô đất xây dựng Nhà ở hỗn hợp (chung cư + dịch vụ) có ký hiệu C2 từ 15 tầng lên thành 24 tầng để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở của khu vực.
 
3. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất để hoán đổi chức năng sử dụng đất của một số ô đất xây dựng nhà ở nhằm đảm bảo bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở của khu vực; cụ thể:
 
- Điều chỉnh các ô đất xây dựng nhà ở biệt thự có ký hiệu B3 và B4 thành đất xây dựng nhà ở xã hội để đảm bảo bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định hiện hành; sau khi điều chỉnh, diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 20,01 % tổng diện tích đất ở trong phạm vi thực hiện dự án.
 
- Điều chỉnh ô đất xây dựng nhà ở xã hội (ô đất có ký hiệu XH1; diện tích 11.309,63 m2) thành đất xây dựng Nhà ở hỗn hợp (chung cư + dịch vụ) với tầng cao xây dựng tối đa 24 tầng (điều chỉnh thành ô đất có ký hiệu C1, diện tích không đổi).
 
4. Sắp xếp lại các hạng mục công trình xây dựng trong công viên chuyên đề theo hướng cụ thể hóa các nội dung liên quan đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 và Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh (về loại công trình, số lượng, quy mô và chỉ tiêu quản lý quy hoạch của các hạng mục công trình dự kiến xây dựng trong công viên chuyên đề) để bố trí đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội (đất cây xanh công cộng và cơ sở giáo dục mầm non) theo quy định và tăng cường một số hạng mục công trình phục vụ thể dục - thể thao vui chơi giải trí,.. trong phạm vi của công viên chuyên đề; cụ thể:
 
- Chuyển đổi một phần diện tích (5.057,10 m2) của công viên cây xanh chuyên đề để bố trí cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo phục vụ quy mô dân số của dự án.
 
- Tách riêng phần diện tích xây dựng các công trình dịch vụ trong công viên chuyên đề thành đất công trình dịch vụ để cụ thể hóa nội dung liên quan công viên chuyên đề theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 
2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; các chỉ tiêu về quy hoạch đối với công trình dịch vụ này cơ bản vẫn giữ nguyên theo đồ án quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh.
 
- Cụ thể hóa phần diện tích còn lại của công viên chuyên đề thành công viên cây xanh công cộng và vẫn đảm bảo chỉ tiêu về cây xanh theo quy định.
 
5. Các nội dung còn lại: giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 và Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh.