11:10, 05/10/2022

Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công ty TNHH Trường Nông Trại xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CL 822327, thửa đất số: 88, tờ bản đồ số: 15; địa chỉ: thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT-15464 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 22-1-2018.

Công ty TNHH Trường Nông Trại xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CL 822327, thửa đất số: 88, tờ bản đồ số: 15; địa chỉ: thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT-15464 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 22-1-2018.


Nay ai nhặt được hoặc có thông tin gì về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên xin liên hệ ông: Nguyễn Thành Độ - Giám đốc Công ty TNHH Trường Nông Trại, số điện thoại: 0983.368507.