10:07, 05/07/2022

Diên Khánh: Tổng nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới gần 538,5 tỷ đồng

UBND huyện Diên Khánh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. 

UBND huyện Diên Khánh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện gần 538,5 tỷ đồng. Cụ thể: Vốn từ ngân sách tỉnh gần 457,7 tỷ đồng; vốn huyện, xã và các nguồn hợp pháp khác gần 80,8 tỷ đồng. Trong đó, gần 81,7 tỷ đồng thực hiện 51 danh mục xã NTM, NTM nâng cao; 456,8 tỷ đồng thực hiện 7 danh mục huyện NTM.


Huyện đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các ban, ngành, xã, thị trấn. Trong đó, đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân; kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia NTM tại địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông và công tác quản lý, điều hành tổ chức thực hiện.


Hoàng Ngân