10:06, 02/06/2021

Chủ động triển khai nhiệm vụ nông thôn mới

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực của Chương trình Nông thôn mới (NTM) đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chương trình NTM và NTM nâng cao năm 2021.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực của Chương trình Nông thôn mới (NTM) đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chương trình NTM và NTM nâng cao năm 2021.


Theo đó, kế hoạch hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức đoàn công tác kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện Chương trình NTM tại các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sở đề nghị các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, rà soát mức độ đạt chuẩn các tiêu chí để kịp thời đôn đốc tiến độ thực hiện của các xã, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2021; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất, tham mưu xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Sở đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã thực hiện triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra của Chương trình NTM 2021.


Được biết, năm 2021, Chương trình NTM tỉnh đặt mục tiêu có thêm 5 xã NTM và 3 xã NTM nâng cao. Tổng kinh phí đầu tư cho 8 xã này cùng với đầu tư một số công trình thiết yếu cho một số xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2025, các xã đăng ký xây dựng hạ tầng hợp tác xã gần 127 tỷ đồng, trong đó hơn 48 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh.


C.Đ