10:05, 12/05/2021

Năm 2025: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy Diên Khánh về tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy Diên Khánh về tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025.


13/16 xã đạt nông thôn mới


Xã Diên An được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2014; lúc đó, thu nhập bình quân của người dân mới đạt 27,7 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân của người dân tăng lên 41 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, xã còn 15 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2020 chỉ còn 0,47%, thấp hơn chỉ tiêu chung theo Quyết định 1362 của UBND tỉnh (<=2,5%). Thu nhập người dân tăng cao là điểm sáng rõ rệt nhất trong kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã Diên An thời gian qua.

 

Một hộ dân ở xã Diên Tân chăm sóc vườn cây ăn trái.

Một hộ dân ở xã Diên Tân chăm sóc vườn cây ăn trái.


Nhờ các chính sách đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế của chương trình NTM, bộ mặt nông thôn của xã Diên Phước (đạt chuẩn vào năm 2014) cũng đổi thay mạnh mẽ; hệ thống công trình phục vụ sản xuất đầu tư đồng bộ, đời sống người dân được cải thiện. Xã đang thực hiện liên kết sản xuất lúa giống với diện tích 160ha, mỗi vụ cung cấp hơn 650 tấn lúa giống cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.


Diên An, Diên Phước là 2 trong những xã đầu tiên đạt NTM của huyện và đang được định hướng xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới. Theo báo cáo của UBND huyện Diên Khánh, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 13/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 3 xã còn lại đạt từ 12 đến 14 tiêu chí; đặc biệt có 8 xã đạt từ 8 đến 12/12 tiêu chí của xã NTM nâng cao. Trong 10 năm qua, nguồn vốn đầu tư cho chương trình NTM của huyện hơn 650 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 150 tỷ đồng. Nhờ vào nguồn vốn đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa… được xây dựng kiên cố, phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Bên cạnh đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế cũng được thực hiện, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.


Tuy nhiên, kết quả thực hiện chương trình vẫn chưa tương xứng với tiềm lực và khả năng của huyện. Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn; vốn ngân sách nhà nước còn thấp so với nhu cầu của địa phương; nguồn lực huy động từ sức dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, hạ tầng ở một số địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất; liên kết hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế, chủ yếu là liên kết sản xuất lúa giống trong các hợp tác xã nông nghiệp…


Nỗ lực đạt huyện nông thôn mới vào năm 2023


Cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy Diên Khánh về tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch xây dựng NTM với mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể theo từng năm, từng địa phương. Ông Nguyễn Tấn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2023, 3 xã còn lại là Diên Tân, Diên Đồng và Diên Xuân sẽ đạt NTM; đồng thời, duy trì các tiêu chí của những xã đã đạt NTM để tiến tới huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2024, huyện có 8 xã đạt NTM nâng cao gồm: Diên Điền, Diên An, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Sơn, Diên Phú, Diên Hòa và Diên Thọ; trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Diên Điền, Diên An và Diên Phước. Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.


Để chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện bảo đảm đúng lộ trình, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, huyện chú trọng công tác truyền thông để nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và sự chung tay đóng góp của mỗi người dân. Đồng thời, huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị, tạo kết nối đồng bộ, nhất là kết nối liên xã; huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn vốn theo từng năm để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên phân bổ vốn cho các xã theo lộ trình đăng ký đạt chuẩn. Huyện sẽ triển khai cho 5 xã thực hiện sâu rộng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng gia tăng giá trị; thường xuyên cập nhật thông tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay để phổ biến và nhân rộng, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân cho người dân…


Theo lãnh đạo huyện, giai đoạn 2021 - 2025, huyện cần nguồn vốn rất lớn để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM. Do đó, huyện sẽ tranh thủ các nguồn lực như: Lồng ghép vốn của các chương trình mục tiêu của Trung ương, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn huyện phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia; huy động sự tự nguyện đóng góp của nhân dân và cộng đồng để xây dựng NTM theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp vào chương trình…


MAI HOÀNG