09:03, 11/03/2022

Thời hiệu yêu cầu thi hành án hành chính

Hỏi: Một bản án hành chính có hiệu lực thì thời hiệu yêu cầu thi hành án là bao lâu?...

Hỏi: Một bản án hành chính có hiệu lực thì thời hiệu yêu cầu thi hành án là bao lâu?
 
(Phan Văn Chính, Diên Khánh) 
 
Trả lời: Điều 312 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Luật TTHC) quy định: trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311, người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án) của Luật TTHC mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án, quyết định của Tòa án, tài liệu khác có liên quan đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
 
Như vậy, thời hiệu yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính là trong 1 năm cộng thêm 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án. 
 
Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn yêu cầu thi hành án.
 
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người được thi hành án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định buộc thi hành án hành chính. Quyết định buộc thi hành án phải được gửi cho người phải thi hành án, người được thi hành án, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án và Viện kiểm sát cùng cấp. Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật. Quyết định buộc thi hành án cũng phải gửi cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm để theo dõi việc thi hành án hành chính theo quyết định của Tòa án.
 
Luật sư Nguyễn Hồng Hà