09:02, 22/02/2022

Hiểu thế nào về bình đẳng giới trong gia đình?

Với pháp luật về bình đẳng giới thì khái niệm bình đẳng giới trong phạm vi gia đình được hiểu thế nào, có phải mọi công việc gia đình đều phải bàn bạc và có ý kiến thống nhất của các thành viên mới được thực hiện không?

. Hỏi: Với pháp luật về bình đẳng giới thì khái niệm bình đẳng giới trong phạm vi gia đình được hiểu thế nào, có phải mọi công việc gia đình đều phải bàn bạc và có ý kiến thống nhất của các thành viên mới được thực hiện không?


Cao Hồng (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa)


. Trả lời: Theo Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.


Trong gia đình, nội dung của bình đẳng giới bao gồm:


1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.


2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.


 3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.


 4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.


 5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.


Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới; giáo dục các thành viên trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn; đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng