10:02, 15/02/2022

Các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

Tôi có một số công việc liên quan đến giấy tờ phải có chứng thực của chính quyền cấp xã. Có trường hợp cơ quan này yêu cầu tôi phải làm hợp đồng (hợp đồng ủy quyền), cũng có trường hợp lại xác nhận luôn vào văn bản ủy quyền. Tôi thấy xác nhận vào văn bản đơn giản hơn, sao lại phải làm hợp đồng?

 

Hỏi: Tôi có một số công việc liên quan đến giấy tờ phải có chứng thực của chính quyền cấp xã. Có trường hợp cơ quan này yêu cầu tôi phải làm hợp đồng (hợp đồng ủy quyền), cũng có trường hợp lại xác nhận luôn vào văn bản ủy quyền. Tôi thấy xác nhận vào văn bản đơn giản hơn, sao lại phải làm hợp đồng?

 
Huỳnh Ngọc Khang (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Văn bản ủy quyền có trường hợp được chứng thực chữ ký của người lập văn bản, có trường hợp không được chứng thực chữ ký.


Theo Thông tư số 01/2020 của Bộ Tư pháp, việc ủy quyền thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.


Phù hợp với quy định này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp: Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền; ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp; ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa; ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định nêu trên thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG