10:10, 11/10/2021

Rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh đối với chủ thể các sản phẩm OCOP

Ngày 11-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, giá bán…; ....

Ngày 11-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, giá bán…; tổng hợp những khó khăn và đề xuất những giải pháp cần tháo gỡ nhằm giúp các chủ thể OCOP phục hồi và phát triển sản xuất, thương mại trong điều kiện mới. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP trên cơ sở các cơ chế, chính sách của chương trình giai đoạn 2018 - 2020 để tập trung hỗ trợ các chủ thể phát triển sản xuất và thương mại sản phẩm OCOP.


H.Đ