09:10, 07/10/2021

Diên Khánh: Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 761,1 tỷ đồng

9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Diên Khánh ước đạt hơn 761,1 tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách như: Thu ngoài quốc doanh đạt 59,33% kế hoạch tỉnh (ước thu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa khoảng 280 tỷ đồng); thu lệ phí trước bạ bằng 62,95% kế hoạch; thu phí, lệ phí bằng 67,07% kế hoạch...

9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Diên Khánh ước đạt hơn 761,1 tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách như: Thu ngoài quốc doanh đạt 59,33% kế hoạch tỉnh (ước thu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa khoảng 280 tỷ đồng); thu lệ phí trước bạ bằng 62,95% kế hoạch; thu phí, lệ phí bằng 67,07% kế hoạch...


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước toàn huyện ước thực hiện 9 tháng được hơn 575,2 tỷ đồng, bằng 82,65% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 163 tỷ đồng, bằng 95,46% kế hoạch; chi thường xuyên hơn 332,6 tỷ đồng, bằng 74,35% kế hoạch (chủ yếu là chi lương cán bộ - công chức và các chế độ, chính sách an sinh xã hội).


M.HOÀNG