12:10, 25/10/2022

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 262 học viên

Từ ngày 24 đến 28-10, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 206 quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp Đảng và cho 56 đảng viên mới.
 

Từ ngày 24 đến 28-10, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 206 quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp Đảng và cho 56 đảng viên mới.

 

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị vào tối 24-10.
Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng
 
 
Đối với lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, các học viên được học tập các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các thông tin thời sự; khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới được học các chuyên đề: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
 
K.D