15:39, 23/03/2024

Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không dùng hồ sơ giấy

T.M

Trong vòng 6 tháng, từ ngày 20-3 đến 20-9, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy. Đây là nội dung quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy do UBND tỉnh vừa ban hành.


Danh mục thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy gồm 14 TTHC với 19 quy trình nội bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện và UBND cấp xã (xem danh sách 19 quy trình).

Danh sách 19 quy trình nội bộ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy.
Danh sách 19 quy trình nội bộ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy.


UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia thí điểm chủ trì tái cấu trúc quy trình điện tử trên Hệ thống thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; cử công chức, viên chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trong danh mục trên bằng hình thức trực tuyến toàn trình; niêm yết công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm và tổ chức tiếp nhận, giải quyết các TTHC thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy; tổ chức đánh giá kết quả thí điểm, đề xuất các giải pháp bảo đảm triển khai hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh.

T.M