16:39, 23/03/2024

Quý I, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp tục tăng

TÂM MAI

Trong quý I, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2024. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp tục tăng, đạt 63,86%, tăng 5,43% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đúng hạn của khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cũng đạt 99,37%, tăng 0,18% so cùng kỳ năm 2023; khối cơ quan ngành dọc đạt 99,99%. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 38.500 lượt giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 35,8 tỷ đồng.


Trong quý, UBND tỉnh nhận được 22 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 5 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, 5 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 12 nhiệm vụ đang chờ xác nhận. UBND tỉnh cũng phê duyệt danh mục 14 TTHC với 19 quy trình nội bộ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử, không kèm văn bản giấy của tỉnh đạt 90%.

Tính đến tháng 2, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của tỉnh đạt 59,81%. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử đạt 70,69%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có 124 tổ chức thuộc sở, 591 đơn vị sự nghiệp công lập; so với năm 2025 giảm 33 đầu mối và giảm 92 đơn vị sự nghiệp công lập. Thu ngân sách nhà nước vượt 1,5% dự toán và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023.

UBND tỉnh đã hoàn thành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 với kết quả chỉ số hài lòng chung đạt 85,7%, vượt mục tiêu đặt ra là 84%...

TÂM MAI