12:59, 16/11/2023

Ban Tổ chức Trung ương:
Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

XUÂN THÀNH

Sáng 16-11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 124, ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Quy định số 125, ngày 10-10-2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”; Hướng dẫn số 25, ngày 10-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”. Đây là những văn bản quy định có nhiều điểm mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là trong việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, các tổ chức đảng, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đánh giá, xếp loại hằng năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Bà Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

XUÂN THÀNH